Salgs- og leveringsbetingelser 2019

Ved alle handler med, og leverancer fra, Scanlock ApS, gælder følgende salgs- og
leveringsbetingelser, med mindre der er indgået andre skriftlige aftaler mellem
Scanlock ApS og køber.

1. Priser
Alle Scanlocks opgivne priser, er ekskl. moms og forsendelsesomkostninger. Endvidere tages der,
i Scanlocks opgivne priser, forbehold for:
– Valutaændringer
– Force majeure
– Leveringssvigt
– Afgiftsændringer
– Udsolgte varer og trykfejl, i alle former for Scanlocks materiale

2. Produktansvar
Scanlock er ikke ansvarlig for eventuelle skader, der er forvoldt af den leverede vare, på:
A. Fast ejendom eller løsøre, eller for følgerne af sådan en skade, som indtræder mens varen er i
køberens besiddelse.
B. Produkter, der er fremstillet af køber, eller på produkter, hvori Scanlocks varer indgår.

3. Leverancer eller afhentninger
Leverancer eller afhentninger af varer fra Scanlock, betegnes for endeligt afsluttet, når kunden
har fået varen udleveret. Scanlock påtager sig intet ansvar eller erstatning ved forsinket levering
som følge af force majeure eller øvrige uforudsigelige leveringshindringer.

4. Betalingsbetingelser
Betalingsbetingelserne fremgår af fakturaens forfaldsdato. Ved for sen betaling påregnes rente og
evt. rykkergebyr.
Betaler køber ikke senest ved forfaldsdato, har Scanlock ret til, efter skriftlig meddelelse til køber,
at suspendere opfyldelsen af sine kontraktforpligtelser, indtil den fulde betaling er sket. Endvidere
gælder, at ejendomsretten på de leverede varer, tilhører Scanlock, indtil køber har indbetalt det
fulde fakturabeløb.
Såfremt køber ikke har betalt det forfaldne beløb efter 3 måneder fra forfaldsdato, er Scanlock
berettiget til, efter skriftlig meddelelse til køber, at hæve aftalen, og foruden rente og rykkergebyr,
at opkræve erstatning af køber for det eventuelle tab, Scanlock har lidt. Erstatningen kan dog ikke
overstige den aftalte købesum.

5. Fortrydelsesret
Køber har 14 dages fortrydelsesret, gældende fra fakturadato. Ønsker køber at gøre brug af sin
fortrydelsesret, skal Scanlock skriftligt underrettes herom senest 14 dage efter fakturadato for
den/de pågældende vare/-r. I øvrigt henvises til returbetingelserne under punkt 9.

6. Reklamationer
Eventuelle reklamationer vedrørende fejl og mangler på de leverede varer, skal ske inden 14 dage
fra fakturadato. Ved påviste fejl og/eller mangler inden for dette tidsrum, foretages, efter
Scanlocks vurdering, enten ombytning eller udbedring af den mangelfulde vare, uden yderligere
omkostninger for køber.
Dette gælder også efter varen/varerne er taget i brug af køber, såfremt det viser sig
varen/varerne er mangelfulde pga. materiale- eller fabrikationsfejl, som det ikke har været muligt
for køber at konstatere ved modtagelsen af varen/varerne. Dog forudsætte dette, at køber
skriftligt har reklameret til Scanlock inden 8 dage, og varen/varerne omgående bliver returneret
til Scanlock.
Reklamation kan dog ikke ske senere end 1 år, regnet fra fakturadatoen. Anvendes varen mere
intensivt end man kan forvente, forkortes denne periode forholdsmæssigt.
Scanlocks ansvar omfatter ikke fejl og mangler der er forårsaget af materiale, som er tilvejebragt
af køberen, eller af øndrede konstruktioner, der er foreskrevet eller specificeret af køber.
Scanlocks ansvar omfatter endvidere ikke skader som følge af ukorrekt anvendelse af varen, samt
slitage og forringelser ved normalt brug af varen/varerne.
Med mindre andet skriftligt er aftalt mellem Scanlock og køber, er Scanlock ikke erstatningspligtig
for tabt arbejdsfortjeneste m.m., som følge af en reklamation.

7. Returbetingelser
Såfremt køber ønsker at returnerer sine varer til Scanlock, skal dette være skriftligt aftalt med
Scanlock inden returneringen. Endvidere skal der vedlægges en kopi af både følgesedlen og den
oprindelige faktura fra Scanlock.
Forsendelsesomkostninger m.m. betales af køber, og varen/varerne skal være returneret senest 3
måneder efter faktura dato.
Ved alle former for retunering til Scanlock, har køber pligt til at returnere varen i original
emballage, og i samme stand og mængde, som den/de er modtaget.
Køber skal selv afholde eventuelle omkostninger, der er forbundet med returnering af
varen/varerne til Scanlock. Dette gælder dog ikke ved reklamationer (jf. i øvrigt til
”Reklamationer” under punkt 6 i nærværende betingelser).
Med mindre andet er skriftligt aftalt, krediteres de returnerede varer med et fradrag på 10 % af
det fakturerede beløb, til dækning af Scanlocks håndteringsomkostninger, der er forbundet med
købers returnering. Undtaget herfor, er påviste fejlleverancer, der krediteres 100 %.
Ved returnering af varer, uanset grunden hertil, skal køber vedlægge en skriftligt årsag til
returneringen, sammen med en kopi af den oprindelige faktura.

8. Bestillingsvarer/specialfremstillet varer
Bestillingsvarer og specialfremstillet varer, tages ikke retur, med mindre andet skriftligt er aftalt
forinden bestillingen, mellem køber og Scanlock.
Ved returnering af bestillingsvarer/specialfremstillet varer, henvises i øvrigt til betingelserne under
punkt 7 ”Returbetingelser” i nærværende betingelser.

Luk menu
×
×

Kurv